Aquest dijous, el papa Francesc ha publicat un nou motu proprio sota el títol El dret natiu. En aquest document, Francesc fa una crida general a buscar el bé comú i a la responsabilitat que comporta l’administració dels assumptes públics eclesiàstics. Recorda que tots els béns de la Santa Seu tenen un “destí universal”, i aclareix que les institucions i entitats que els han adquirit d’una manera o una altra en són els “dipositaris”, no pas “propietaris privats”, ja que actuen sempre en nom del Papa i sota la seva autoritat”, alhora que estan obligats a fer-ho així. 

Per escriure el text, el Pontífex ha partit dels cànons 1254 i 1255 del Codi de Dret Canònic, que aclareixen el caràcter públic eclesiàstic dels béns adquirits per les institucions i entitats curials vinculades a la Santa Seu. El Sant Pare subratlla que “el dret nadiu de la Santa Seu a adquirir béns temporals, independent del poder civil, és un dels instruments que, amb el suport dels fidels i amb una administració prudent, com també amb controls apropiats, asseguren que la Seu Apostòlica pugui actuar en la història, en el temps i l’espai, per als fins propis de l’Església i amb la independència necessària per al compliment de la seva missió”.

El document explica que “el destí universal dels béns de la Santa Seu els dona una naturalesa pública eclesiàstica, perquè les seves entitats els adquireixen i els utilitzen no pas per a ells mateixos, com el propietari privat, sinó en nom del Pontífex per a la consecució dels seus fins institucionals, que són igualment públics, i per al bé comú i al servei de l’Església universal”. En altres paraules, les entitats i institucions que han adquirit béns i aquestes propietats han quedat registrades han de tenir-ne cura “amb la prudència que requereix la gestió de la cosa comuna i segons les normes i competències que la Santa Seu s’ha donat”. 

“El destí universal dels béns de la Santa Seu els dona una naturalesa pública eclesiàstica”

Sense canvis al patrimoni de la Santa Seu

Aquest motu proprio dona continuïtat a l’esperit de la constitució apostòlica Praedicate Evangelium i a tot el “llarg camí” anterior de les reformes econòmiques i administratives. De fet, El dret natiu no canvia competències ni dicta noves normes, però sí que reafirma un principi fonamental sobre la naturalesa pública dels béns i el paper de les institucions curials, juntament amb les entitats vinculades. Reitera que “no hi ha cap institució o entitat que pugui reclamar la seva privada i exclusiva propietat o titularitat dels béns de la Santa Seu, ja que sempre ha actuat i ha d’actuar en nom de la Santa Seu en el seu conjunt, entesa com a persona moral unitària”.

“No hi ha cap institució o entitat que pugui reclamar la seva privada i exclusiva propietat o titularitat dels béns de la Santa Seu”

Aquest nou escrit del Sant Pare també aclareix que “no canvia res” per al patrimoni de les persones jurídiques instrumentals, que són, per exemple, les fundacions i entitats vinculades a la Santa Seu i que estan registrades a la llista de l’Estatut del Consell per a l’Economia, situades a l’Estat de la Ciutat del Vaticà. Amb el motu proprio del 5 de desembre del 2022, ja s’havia aclarit que el seu patrimoni també pertany a la Santa Seu.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!