Pornografia: anar a l’arrel

Sovint s’assenyala la paradoxa que unacivilització tan interconnectada com la nostra generi tanta incomunicació. Unaderivada és que vivim en una societat hipersexualitzada i, en canvi, lesrelacions sexuals disminueixen. Un estudi mostra que entre 1989 i 2014 hi haguégairebé deu vegades menys relacions sexuals per any als Estats Units. Una deles causes d’aquesta disminució és la pornografia, que ha trobat una granplataforma a internet amb xifres de consum i de negoci astronòmiques. Però larecerca solitària de plaer entotsola la persona o la porta a la prostitució,que distorsiona les relacions sexuals, les deshumanitza i en fa perdre ladimensió transcendental. Hi dediquem el Primer Pla.

En una civilització tan precoç com la nostra iamb una educació afectivosexual deficient o gairebé absent entre nosaltres,l’addicció a la pornografia és la causa de moltes relacions sexualsconflictives: augment d’avortaments en edats primerenques, increment deviolència de gènere entre joves i, fins i tot, entre menors d’edat. Esfereeixla recent operació de la Policia que va identificar més de 100 menors, lamajoria de 13 anys, que van gravar vídeos pornogràfics, sols o acompanyats peramics i familiars, i que posteriorment pujaven a les seves xarxes socials ambla finalitat d’aconseguir reconeixement i «m’agrada».

Del 22 al 25 d’agost, la Delegació de PastoralFamiliar de l’arquebisbat de Barcelona organitza el curs Teen Star (esteladolescent) que pretén formar monitors per tal que l’educació afectivosexualarribi a molts joves i famílies. El curs està adreçat també a pares,professors, monitors, catequistes, sanitaris, sacerdots i religiosos queacompanyen l’educació afectiva i sexual d’adolescents i adults joves.L’objectiu prioritari és ajudar-los a donar una resposta sòlida a moltes de laspreguntes que es plantegen sobre l’amistat, l’amor, la fecunditat i lasexualitat.

NOTA:
En el marc del nostre 40è aniversari iniciem duesseccions estiuenques vinculades a la nostra història: Tirant d’hemeroteca (pàg.20-21) i 40 anys d’Església en clau femenina (pàg. 38).

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!