Segons el llibre dels Fets dels Apòstols, quan sant Pau va arribar a la ciutat de Filips, al nord de Grècia, la primera persona que es va convertir sentint-lo predicar va ser santa Lídia. Es tractava d’una comerciant de teles de luxe, originària de Tiatira, a l’oest de de la Turquia actual. Lídia i la seva família es van fer batejar i van acollir a casa seva Pau i els seus companys. La devoció a aquesta santa està constatada des de ben antic, i és especialment venerada a les Esglésies d’Orient, sobretot a les de tradició bizantina. Santa Lídia és patrona dels tintorers i al lloc on va ser batejada avui hi ha un petit santuari i un baptisteri natural.