La litúrgia és una dimensió fonamental per a la vida de l’Església. Així ens ho ha recordat el papa Francesc amb la publicació de Desiderio desideravi, carta apostòlica dedicada a donar uns elements de reflexió sobre la formació litúrgica del poble de Déu i que publicà a finals del passat mes de juny.

Amb aquests elements de reflexió, el Sant Pare pretén encoratjar tots aquells que entenen sobre litúrgia a ajudar el poble sant de Déu a beure de la que, segons el papa Francesc, sempre ha estat la font principal de l’espiritualitat cristiana.

Aquesta carta apostòlica no és l’única sobre matèria litúrgica. En el magisteri de l’Església hi ha nombrosos documents que tenen en compte aquesta dimensió fonamental per a la vida de l’Església.

Cal recordar als nostres lectors que els títols del magisteri pontifici els podran trobar fàcilment gràcies al navegador web habitual. Però cal tenir en compte que és molt difícil redactar un elenc de tots els títols. Tot i així, podem presentar els més importants. Aquells que són els llibres de capçalera de tot bon liturgista sense tenir en compte els llibres litúrgics pròpiament i les seves fonts.

En la nostra llista de títols de documents pontificis sobre litúrgia no podem oblidar la Mediator Dei, encíclica publicada l’any 1947 pel papa Pius XII. En el document s’especifica com l’Església continua en l’acció litúrgica l’ofici sacerdotal de Jesucrist. A més, va establir les bases de la gran constitució Sacrosanctum concilium de l’any 1963.

Precisament, la Sacrosanctum concilium tampoc no pot faltar en la nostra llista. La constitució sobre la sagrada litúrgia va establir els principis generals de la reforma del Concili Vaticà II i el foment de la sagrada litúrgia endinsant-nos en la naturalesa d’aquesta i en la importància que té en la vida de l’Església. És en aquest document on, a més, s’especifica la necessitat de promoure la formació litúrgica i la participació activa del poble fidel.

Si després d’aquestes lectures tenim ganes de continuar llegint sobre matèria litúrgica, llavors trobarem diversos textos del magisteri que ens ajudaran a aprofundir en cadascun dels temes d’una manera més específica. Per posar només uns exemples i perquè ajudin de motivació als nostres lectors, em limito a citar-ne tres de sant Joan Pau II. Misericordia Dei ens presenta alguns aspectes sobre el sagrament de la penitència; Dies Domini sobre la santificació del diumenge i, finalment, Ecclesia de Eucharistia sobre l’Eucaristia en relació amb la vida de l’Església. En definitiva, un bon elenc que contribuirà a la nostra formació litúrgica.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!