El proper 1 de setembre s’aplicarà una nova política unificada per a les inversions financeres de la Santa Seu i de l’Estat de la Ciutat del Vaticà.

Aquesta política té com a objectiu generar un rendiment suficient per donar suport al finançament de les activitats de la Santa Seu a través d’inversions alineades amb els ensenyaments de l’Església catòlica.

Segons un comunicat de la Secretaria per a l’Economia, “la nova política d’inversió pretén garantir que les inversions estiguin orientades a contribuir a un món més just i sostenible; que protegeixin el valor real del patrimoni de la Santa Seu, generant un rendiment suficient per contribuir de forma sostenible al finançament de les seves activitats i estiguin alineades amb els ensenyaments de l’Església catòlica, amb exclusions específiques d’inversions financeres que contradiguin els seus principis fonamentals, com la santedat de la vida o la dignitat de l’ésser humà o del bé comú”.

Per aquesta raó, és important que aquestes inversions “s’adrecin a activitats financeres de caràcter productiu, excloent les de caràcter especulatiu i, sobretot, es guiïn pel principi que l’elecció d’invertir en un lloc i no en un altre, en un sector productiu i no en un altre, sempre és una elecció moral i cultural”.

La política ha estat aprovada ad experimentum per cinc anys

En el comunicat també s’explica com s’aplicarà la nova política d’inversió: “Les institucions curials hauran de confiar les inversions financeres a l’Administració del Patrimoni de la Seu Apostòlica, APSA, transferint la liquiditat per ser invertida (o els seus propis valors dipositats en bancs estrangers o al mateix Institut per a les Obres de Religió, IOR) al compte de l’APSA habilitada a l’IOR a tal efecte.”

L’APSA, com a institució que administra el patrimoni de la Santa Seu, establirà un fons únic en el qual desembocaran les inversions en els diferents instruments financers, i tindrà un compte per a cada institució, elaborant els informes i pagant els rendiments.

Finalment, el comunicat es refereix al nou Comitè per a les Inversions, instituït per la Praedicate evangelium.

Aquest comitè, destaca, “farà les consultes oportunes per a l’aplicació de l’estratègia d’inversió i avaluarà la idoneïtat de les opcions, amb atenció especial a la conformitat de les inversions fetes amb els principis de la Doctrina Social de l’Església, així com els paràmetres de rendibilitat i risc segons la política d’inversió”.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!