Aquest dimarts 19 de desembre, l’arquebisbe Joan Planellas ha signat el decret de creació de l’Oficina Diocesana de Transparència i Retiment de Comptes, així com el seu reglament de funcionament, i ha nomenat Mn. Santiago Aragonés, advocat i diaca de l’arquebisbat de Barcelona, com a coordinador de l’Oficina.

Aquest nou organisme exercirà les competències de vigilància i protectorat que el Dret Canònic obliga a mantenir sobre les entitats que tenen personalitat jurídica pròpia i que estan sotmeses a la potestat episcopal. Es respon també als canvis normatius de l’ordenament penal, seguint els criteris i finalitats del Pla de Transparència de la Conferència Episcopal Espanyola, publicat sota el títol: “Una casa de cristal: El camino de la transparència y el buen gobierno de la Iglesia”. Aquest pla marca “les línies d’actuació en allò que fa referència a la rendició de comptes i tutela de les institucions diocesanes”.

Mn. Aragonés ha explicat que, amb la creació d’aquesta Oficina, “s’adoptaran les polítiques, protocols i procediments de compliance, és a dir, de compliment normatiu que permetin minorar o anul·lar qualsevol responsabilitat de les establertes en el Codi Penal i que afecten les persones jurídiques”. Entre altres, l’Oficina tindrà competències de vigilància, anàlisi i informació sobre tots els aspectes jurídics, canònics i econòmics del govern episcopal que afectin les entitats diocesanes. També durà a terme tasques de vigilància interna econòmica i patrimonial, així com la recepció i revisió de comptes d’associacions, fundacions i entitats religioses diocesanes.

Finalment, també haurà de vetllar perquè existeixin canals de comunicació anònima per a persones que informen sobre infraccions, un Portal de transparència àgil, veraç i fàcilment accessible amb tota la informació disponible, i establir els procediments necessaris perquè totes les accions s’adeqüin a l’exigència de transparència.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!