Dignificar la feina avui

En l’esguard del Primer de Maig, festa de SantJosep Obrer i Dia Internacional dels Treballadors, es pot constatar quel’Església —a molts nivells— continua atenta al canviant món laboral i a lallum de l’Evangeli, del pensament social que se’n deriva i dels reptes de lesnoves tecnologies, avisa sobre els riscos i alhora ofereix pistes aclaridores.Així la Comissió d’Afers Socials de la COMECE (Comissió de les ConferènciesEpiscopals de la Unió Europea) en un document recent, alerta davant laproliferació de noves formes desregulades i més flexibles de treball —«elsjoves s’han de fer càrrec de la seva pròpia seguretat social, protecciósanitària i personal»— i de la intensificació de la vida de treball ambl’extensió i ús de les noves tecnologies —«s’està reduint l’espai per a la vidaen família i en la societat. Els períodes compartits de descans, lliures deproducció i consum, en els quals la societat pot assossegar-se, estan sotaamenaça a molts països membres de la UE».

Basant-se en aquesta anàlisi, proposaconfigurar les actuals tendències vers un món del treball decent, sostenible,participatiu i inclusiu per a tots:

—Serà decent si promou unes condicionslaborals dignes, incloent uns ingressos dignes orientats a la família i unespai suficient per a la vida en família i societat.

—Serà sostenible si ofereix les condicions pera una vida fructífera i estable per a les generacions presents i futures,tenint en compte la dimensió ecològica de la feina.

—Serà participatiu si els treballadors i elsempresaris són capaços de configurar junts a tots els nivells les condicionsd’ocupació per mitjà del diàleg social i cooperar en forma tripartida ambl’Estat en la formulació de polítiques que afecten el treball.

—Serà inclusiu si està centrat sobretot en l’objectiuprincipal de la plena ocupació i capacita cada membre a prendre part en lasocietat i a convertir-se en un actor lliure per l’autèntic desenvolupament dela societat.

Una visió així s’hauria de construir sobre una novaeconomia al servei del desenvolupament integral del món del treball. El Dr.Josep Maria Garrell, rector de la Universitat Ramon Llull, doctor en EnginyeriaElectrònica i catedràtic d’Informàtica, afirma que tot i que estem davant d’unepisodi de «revolució», la tecnologia no substitueix ni la interioritat nil’espiritualitat. Malgrat que la velocitat de la vida occidental les dificultaoptar pel conreu de la vida interior, és una decisió personal, de prioritats.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!