Claus de l’islam

Les relacions amb les diverses comunitatsreligioses i en concret amb els musulmans és un dels reptes més importants queavui té plantejat Catalunya. L’any 2015 vivien entre nosaltres mig milió demusulmans als qui caldria sumar-hi els fills i nets de religió musulmana quehan nascut ja al nostre país. És la presència musulmana sostinguda mésimportant que ha tingut Catalunya en el decurs de la seva història. Sónnotables els esforços que a ciutats i pobles es fan pel diàleg, la comprensiórecíproca i la bona convivència, però encara resta molt per fer. Hi ha encaraun gran desconeixement que insensiblement porta a la por. Islam significa«abandonament, submissió absoluta de l’ésser davant Déu». És una religiómonoteista, els seus seguidors són els musulmans. Musulmà és, etimològicament,«el qui s’entrega a Déu». Però a més de la seva transcendència com a religió,l’islam regula amb molta precisió totes i cadascuna de les circumstàncies de lavida intel·lectual i col·lectiva dels seus seguidors, de manera que mai nopodrem entendre una societat islàmica determinada sense conèixer a fons lescreences, els usos i els preceptes fonamentals dels musulmans. L’islam escaracteritza per la centralitat del Déu únic i pel caràcter jurídic de larevelació divina, ho explica en aquest número de Catalunya Cristiana el jesuïtaJaume Flaquer. Tant un aspecte com l’altre acaben reflectint-se en la societatque tendeix cap a la unitat i cap a la legislació guiada pels preceptes del’Alcorà. Pel que fa a la violència creixent dels darrers anys —un dels tretsque no és majoritari de l’islam, però que espanta molts— Flaquer l’atribueix alconflicte del Pròxim Orient —atiat sovint per l’Occident— que tot ho enverina.

El P. Pérennes, dominic, subratllava fa uns mesos endeclaracions al nostre setmanari que «la religió com a fe s’aprèn a la família,a l’església o a la mesquita, mentre que la religió com a cultura s’had’aprendre a l’escola». El nou govern de la Generalitat hauria de prendre’smolt seriosament la implementació de l’ensenyament de l’islam a les escoles.Serà també una de les tasques del nou director general d’Afers Religiosos,Marcel·lí Joan, a qui felicitem cordialment per aquesta alta responsabilitat.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!