Aposta per l’economia social

«Necessitem fomentar l’economia social. Cal afavorirl’emprenedoria social i ètica estimulant fiscalment l’autoocupació.» Aquest ésel punt 7 del comunicat d’enguany del Primer de Maig de la Pastoral Obrera aCatalunya. En la mateixa línia es pronuncia la directora de la federaciód’Entitats Catalanes d’Acció Social, Teresa Crespo: «Hem de desenvolupar unaeconomia social que busqui el bé comú i estigui al servei de les persones.Només així s’obrirà alguna esperança.»

S’entén per economia social, ètica o solidària el conjuntd’activitats econòmiques d’iniciativa privada que pretenen beneficiar, no solsles persones que les posen en marxa, sinó tota la societat. La seva concreciósol ser la cooperativa que funciona basada en els principis i valors de l’autogestió,el suport mutu entre iguals, l’autonomia (independència d’altres empreses o del’Estat), l’equitat (l’equilibri entre els ingressos més alts i els mésbaixos), la democràcia («una persona, un vot» independentment del capitalaportat, al contrari del que s’esdevé en una empresa capitalista), lasolidaritat econòmica i el compromís amb la societat i el medi ambient.

Recentment, el papa Francesc ha tornat a dir «no» a unaeconomia que mata i «sí» a la que fa viure, inclou els pobres i crea comunió.En un discurs adreçat als Focolars —que promouen l’anomenada «economia decomunió»— els va exhortar a perseverar en la seva missió. La comunió ésmultiplicar béns i perquè l’economia de comunió cal donar-la en primer lloc alspobres i als joves.

Certament, Francesc està ajudant a apropar l’Església alstreballadors, després d’un llarg període d’allunyament, en un context de majorcomplexitat i amb un sistema econòmic que crea desigualtat i pobresa: «Laclasse obrera no és un bloc: hi ha constel·lacions de treballadors en atur,majors de 45 anys que no trobaran feina, joves ni-ni, treballadors de tota lavida amb una feina no garantida, fins i tot ara, els precaritzats», ens diuPepe Baena, director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera deCatalunya. «L’Església s’ha d’arromangar, fer olor d’ovella, com diu Francesc,encara més, ha de fer olor de gent i dels seus oficis, de fusta, de mar…»,continua Baena.

Com afirma l’Evangelii gaudium, n. 206: «L’economiahauria de ser l’art d’assolir una adequada administració de la casa comuna queés tot el món.» Els cristians que formen part de les delegacions, moviments icol·lectius de la Pastoral Obrera a Catalunya se’n fan ressò quan afirmen:«Sentim la crida que ens fan les generacions futures i la nostra casa comuna,que és tot el planeta.»

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!