Abusos de poder i de consciència

El Primer Pla d’aquest número de CatalunyaCristiana presenta el tema dolorosament actual dels abusos a menors. Oferimeines de reflexió i prevenció a partir d’una entrevista a Mons. Luis ManuelAlí, membre de la Comissió Pontifícia per la Protecció de Menors (creada el2014) i d’un article a fons del Dr. Armand Puig, rector de l’Ateneu Sant Pacià.

Els abusos sexuals a menors són una de lescategories més execrables dins l’àmplia tipologia dels abusos. Abusar és fermal ús d’un recurs o tractar una persona de manera impròpia, incorrecta,improcedent, il·lícita o il·legal… L’abús de poder és una conducta basada enuna relació jerarquitzada i desigual. Aquesta consideració amplia notablementel ventall dels abusos. Mons. Alí recorda que el papa Francesc a la seva cartaal Poble de Déu del 20 d’agost passat exposava una tríada per la qual moltsmenors han patit vexacions: «Abús sexual, de poder i de consciència comesos perun notable nombre de clergues i de persones consagrades.» A aquests caldriaafegir-hi encara l’abús religiós, que fa que una persona s’aprofiti del seuestatus clerical o religiós i pugui arribar a usar la religió com a mitjà dejustificació de perversió i de crim. Vet aquí una crida peremptòria a un examende consciència a tota la comunitat eclesial començant pels llocs de majorresponsabilitat. Els abusos de poder i consciència sovint són molt més subtilsi estesos que els mateixos abusos sexuals. És una mal entesa autoritat quepoden exercir els pares envers els seus fills, els germans grans amb elspetits, els professors amb els alumnes…

Davant de 74 nous bisbes provinents de 34països que van participar al Seminari promogut per la Congregació per al’Evangelització dels Pobles, Francesc recomanava: «Fugiu del clericalisme, unmode anòmal d’entendre l’autoritat en l’Església, molt comú en nombrosescomunitats on s’han verificat comportaments d’abús de poder, de consciència isexual.» I afegia que el clericalisme corromp la comunió en la mesura quegenera una escissió en el cos eclesial que fomenta i ajuda a perpetuar moltsdels mals que avui denunciem. Però Francesc no es queda en la denúncia: haconvocat tots els presidents de les conferències episcopals del món a unacimera extraordinària que busqui prevenir els abusos sexuals per part delclergat. Se celebrarà del 21 al 24 de febrer de l’any vinent.

Fe d’errades
En el número 2.042 de Catalunya Cristiana publicàvemla notícia dels 50 anys de Missa Dominical. Hi fèiem constar que la revista«arriba a unes 150 persones», quan en realitat arriba a unes 150.000.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!