El problema de frenar la contaminació atmosfèrica produïda per l’anhídrid carbònic